Bayar Pay Per Klik Click PPC.edigavanahdiv udno utarebragalb ulayedap tiderk aticu adningalb /bev am'miN

Bayar Pay Per Klik Click PPC.edigavanahdiv udno avusilag ayada adningalb am'min avahta tiasbev am'min uttam ihd'drvihba arahavayv araysadas itarp uttam ediga alagannaptu ediga utarihaj ep )CPP( kilk rap uduhabasikrapmas )aradutarihaj( aradutarihaj etoj )urakasakarp( urakasakarp utarihaj /arakasakarp udnokisalab alajratna igavanahdiv udno adaracarp reggolBCPP ,ulageves aravavusigado eves kravten aracarp igavakitagaj reggolBCPP

Bayar Pay Per Klik Click PPC.edattusigado asakava uraradutarihaj avusayab aracarp unnalagutarihaj am'mat avugalasirativ egirakilam alagtiasbev avuridnoh kravten udno pmaCesnesdA edattusinak a pmaCesnesdA .ediga tiasbev avusigado unnavasakava avusilag unnavayada iravucceh akalum avusigado igavalahts anitarihaj egiraradutarihaj illantiasbev am'min uduvunne pmayksnesdA .illayeves anamag pmaCesnesdA akalum alabmeb akaharg urum avudin eves nialhpa avahta )nohp uttam SMS ,lemi ,me'ia( nialna akalum avurab igavaren egirecaK .edigadno illalagagahbiv adarahavayv ayinepmak aknajajoj iV.is avurilladatrakaygoy udi ,uddigaytiasbev ayisenodni snesda uduvunne pmayksnesdA

Bayar Pay Per Klik Click PPC.evidnoh unnalaganajoyarp eda kilk ulasidapatutsarp ayehtsavayv atirahda ay'nam urava anitarihaj erada edattudin adagoya anicceh utasreBreggolB enarum uttam reggolBCPP pmaCesnesdA aratnan illalagalahts urum agadisiloH .evi )CPP( kilk rap ep etnadires urarati uttam utasreBreggolB uttam reggolBCPP ,pmaCesnesdA ulaganat akena ,illar aysenodnI

Bayar Pay Per Klik Click PPC.utiyatnadisirasuna egidnonsdrav da annat lagug uvatnah A .udno urakatravarp adisiyacirap ep )CPP( kilk rap ulagtias ulagtias am'mat itihtsapu arakasakarp illannemod udneyevilagalukuna )CPP( ep kilk rap eyhknas atnana udno ulagtias utiyavayirpanaj illadayhdam sisayo tenalp 6991 udi avatsav